rūpalāvaṇyabalavajrasaṃhananatvāni kāyasaṃpat //3.46//

kāyasaṃpadam āha --- rūpalāvaṇyabalavajrasaṃhananatvāni kāyasaṃpat/ vajrasyeva saṃhananam avayavavyūho dṛḍho nibiḍo yasya sa tathoktaḥ //3.46// 165